top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Begripsbepaling
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Studio Liho; de opdrachtnemer die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp, interieuradvies en inspiratie op locatie. Studio Liho is gevestigd aan de Ruisvoorn 5 te Veenendaal.
1.2 De opdracht of de overeenkomst; de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Studio Liho met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Studio Liho.
1.3 De Opdrachtgever; de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Studio Liho als wederpartij de opdracht heeft verleend.
1.4 Het Project; het pand, gebouw of bouwwerk, of onderdeel daarvan, waarop de aan Studio Liho verstrekte opdracht betrekking heeft.
1.5 Werk; ontwerpen, schetsen, tekeningen, plastische werken en dergelijke in de zin van de Auteurswet.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot diensten van Studio Liho, leveringen van zaken en alle overige overeenkomsten gesloten met Studio Liho, een en ander conform de vermelding op de offerte of opdrachtbevestiging, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.
2.2 Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval treden de Opdrachtgever en Studio Liho in overleg om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen. Deze nieuwe bepalingen zullen zo veel mogelijk overeenkomen met het nietige of vernietigde gedeelte van de algemene voorwaarden.
2.3 Als onduidelijkheid bestaat over één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden dan moet uitleg plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.4 Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie beoordeeld worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
2.5 De voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.
2.6 Van de algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken als dat schriftelijk of per e-mail tussen de Opdrachtgever en Studio Liho is overeengekomen.

3. Offertes en opdrachtbevestigingen 

3.1 Alle offertes van Studio Liho zijn geheel vrijblijvend en tot 14 dagen na 

offertedatum geldig. 

3.2 Studio Liho kan niet aan haar offerte worden gehouden als die aanbieding, of onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3.3 Studio Liho begint pas met de Opdracht als de Opdrachtgever de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Is er geen schriftelijke bevestiging is, maar wil de Opdrachtgever toch dat Studio Liho gaat beginnen, dan geldt dat de offerte als akkoord wordt beschouwd. De Opdrachtgever gaat dan ook akkoord met deze Algemene Voorwaarden. 

3.4 Afwijkende en mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door Studio Liho zijn bevestigd. 

3.5 De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief kosten, waaronder reiskosten, tenzij anders vermeld. 

3.6 Als aanvaarding van de aanbieding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Studio Liho daaraan niet gebonden. De opdracht komt alleen volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand als Studio Liho dat aangeeft. 

3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Studio Liho niet tot het (slechts) verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs; ook niet als het aanbod of het gedeelte daarvan binnen de gestelde termijn is aanvaard door de Opdrachtgever. 

 

4. De opdracht 

4.1 De opdracht omvat datgene wat de Opdrachtgever en Studio Liho zijn 

overeengekomen. 

4.2 Voordat de opdracht tot stand komt, overleggen de Opdrachtgever en Studio Liho voor zover mogelijk en relevant 

over: 

a) de inhoud en omvang van de te verrichten werkzaamheden; 

b) het tijdschema waarbinnen Studio Liho de werkzaamheden uitvoert; 

c) een betalingsschema; 

d) een raming van de kosten; 

e) hoe omgegaan wordt met onderwerpen die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog niet zijn vast te stellen (hieronder wordt onder andere verstaan meer-/of minderwerk). 

4.3 Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk of via e-mail door Studio Liho zijn bevestigd. 

4.4 Door ondertekening van de overeenkomst gaat de Opdrachtgever akkoord met de artistieke vrijheid van Studio Liho en geeft deze daarmee alle ruimte het concept naar eigen inzicht, uiteraard aan de hand van het programma van eisen, in te vullen. Mocht De Studio Liho ondanks het akkoord iets willen wijzigen t.b.v. de kwaliteit, dan is dit mogelijk, in samenspraak met de Opdrachtgever. 

4.5 De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan. 

4.6 Studio Liho bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd. Het bepaalde in artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. 

4.7 De Opdrachtgever kan Studio Liho aanwijzen als gemachtigde van de Opdrachtgever op te optreden. Het inschakelen van deze derden is voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 

4.8 Blijkt het aanstellen van een of meer andere (derden-)adviseurs noodzakelijk voor een goede realisatie van het project, dan gaat de Opdrachtgever daartoe pas over na overleg met Studio Liho.

4.9 Verricht Studio Liho of door Studio Liho ingeschakelde derden werkzaamheden op de locatie van de Opdrachtgever, dan draagt de Opdrachtgever zorg voor de door deze persoon of personen in redelijkheid gewenste faciliteiten. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Dit geldt eveneens als de werkzaamheden worden verricht op een door de Opdrachtgever aangewezen locatie. 

4.10 Blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is de opdracht aan te passen, dan treden partijen hierover met elkaar in overleg. Partijen nemen elkaars gerechtvaardigde belangen bij dit overleg in acht. 

4.11 Er is in ieder geval aanleiding de opdracht aan te passen als: 

- er relevante wijzigingen optreden in (overheids)voorschriften of beschikkingen; 

- er relevante wijzigingen optreden in de oorspronkelijke opdracht of het programma van eisen; 

- de Opdrachtgever wijzigingen of varianten verlangt van werkzaamheden die al zijn goedgekeurd; 

- extra werkzaamheden tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken. 

4.12 Leidt het overleg als bedoeld in 4.10 tot aanpassing van de opdracht dan handelen partijen vervolgens als omschreven bij de artikelen 4.1 tot en met 4.3. 

4.13 Wil de Opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk of per e- mail mee te delen aan Studio Liho onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt Studio Liho hierdoor schade, dan is de Opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. Studio Liho is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken. 

 

5. Verplichtingen Studio Liho

5.1 Studio Liho neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. Studio Liho zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, de Opdrachtgever onafhankelijk ter zijde staan en zijn/haar diensten naar beste kunnen en wetenschap uitvoeren. 

5.2 Studio Liho is verplicht om alle gegevens van de Opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen, voor zover Studio Liho weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn. 

5.3 Studio Liho houdt de Opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden, voor zover noodzakelijk. 

5.4 Studio Liho houdt bij het uitvoeren van de opdracht rekening met relevante en wettelijke regelingen, alsmede beroeps- en gedragsregels. 

5.5 De opdracht wordt uitgevoerd volgens het overeengekomen tijdschema. Deze termijn of termijnen zijn echter geen fatale termijnen, tenzij anders is overeengekomen. 

5.6 Studio Liho deelt aan de Opdrachtgever mee welke persoon of personen bevoegd zijn Studio Liho te vertegenwoordigen of werkzaamheden uit te voeren omdat dit wenselijk is voor een optimale uitvoering van de opdracht. 

 

6. Verplichtingen van de Opdrachtgever 

6.1 De Opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van Studio Liho vertrouwelijk te behandelen, voor zover de Opdrachtgever weet of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn. 

6.2 De Opdrachtgever is verplicht alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en informatie tijdig aan Studio Liho ter beschikking te stellen. Zij draagt zorg voor de juistheid van de verstrekte informatie. Wordt hieraan niet of niet tijdig voldaan, dan is Studio Liho gerechtigd de opdracht op te schorten en/of alle uit de vertraging voortvloeiende kosten in rekening te brengen. 

6.3 De Opdrachtgever zal alle documenten die Studio Liho produceert tijdig beoordelen en controleren op juistheid. 

6.4 De Opdrachtgever is verplicht Studio Liho te waarschuwen als hij in de adviezen een tekortkoming heeft geconstateerd of zich daarvan bewust moet zijn geweest. 

6.5 De Opdrachtgever stelt Studio Liho zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van de adviezen in kennis van een tekortkoming. 

6.6 De Opdrachtgever verricht de aan Studio Liho verschuldigde betalingen uiterlijk op de overeengekomen dan wel aangegeven tijdstippen. 

6.7 De Opdrachtgever vrijwaart Studio Liho of door Studio Liho ingeschakelde personen voor aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Mocht Studio Liho toch door derden worden aangesproken, dan staat de Opdrachtgever Studio Liho zowel in als buiten rechte bij en doet alles wat in dit geval van hem verwacht mag worden. Laat de Opdrachtgever dit na, dan is Studio Liho gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten die Studio Liho hierdoor maakt zijn voor rekening van de Opdrachtgever. 

6.8 De Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door Studio Liho gegeven advies. 

 

7. Aansprakelijkheid 

7.1 Indien bepaalde onderdelen van het project, waaronder constructieve adviezen, door externe deskundigen worden vervuld, is Studio Liho voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. 

7.2 Studio Liho is tegenover de Opdrachtgever aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever direct lijdt als: 

a) er sprake is van een toerekenbare tekortkoming en 

b) de Opdrachtgever Studio Liho schriftelijk of per e-mail aansprakelijk heeft gesteld en 

c) Studio Liho de gevolgen van de tekortkoming niet of niet tijdig heeft hersteld. 

7.3 Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet en winstderving, extra kosten voor de realisatie van het werk ter zake waarvan de opdracht werd verstrekt die in de kosten zouden zijn begrepen indien de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd. 

7.4 Indien de Opdrachtgever van mening is dat Studio Liho tekort is geschoten in de nakoming van zijn/haar verplichtingen, stelt hij deze schriftelijk of per e-mail aansprakelijk en geeft de gelegenheid die tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen. 

7.5 Is Studio Liho volgens artikel 7.2 aansprakelijk, dan dient de directe schade die de Opdrachtgever heeft geleden te worden vergoed. 

7.6 De door Studio Liho te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot de hoogte van het afgesproken honorarium. Heeft Studio Liho een aansprakelijkheidsverzekering waar de schade onder valt, dan is de te vergoeden schade beperkt tot het bedrag van de uitkering van deze verzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. 

7.7 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien de Opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, ter zake schriftelijk en met redenen omkleed bij Studio Liho protesteert. 

7.8 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt door verloop van één jaar nadat schriftelijk of per e-mail ter zake van een toerekenbare tekortkoming is geprotesteerd. 

7.9 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien deze wordt ingesteld later dan één jaar vanaf de dag waarop de opdracht is geëindigd door voltooiing, opzegging of ontbinding. 

7.10 Elke aansprakelijkheid van Studio Liho vervalt na één jaar gerekend vanaf de dag waarop de opdracht is geëindigd door voltooiing, opzegging of ontbinding. 

7.11 Is de Opdrachtgever een consument, dan gelden de bepalingen over aansprakelijkheid eveneens, tenzij het bepaalde als onredelijk bezwarend kan worden aangemerkt. 

 

8. Opzegging van de opdracht en de gevolgen 

8.1 Opdrachtgever en Studio Liho hebben te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen zonder grond of op grond van: 

- vertraging of onderbreking van de opdracht; 

- toerekenbare tekortkomingen van Opdrachtgever of Studio Liho; 

- overmacht; 

- financieel onvermogen; 

- wijziging van de rechts- of samenwerkingsvorm; 

- overlijden; 

- arbeidsongeschikt raken van een bepaalde persoon. 

8.2 Als de vertraging of onderbreking van de opdracht zolang duurt of zodanig van aard is dat het onredelijk is nakoming van de opdracht te vragen, dan hebben Opdrachtgever en Studio Liho het recht de opdracht op deze grond op te zeggen. 

8.3 Van een toerekenbare tekortkoming is sprake als de Opdrachtgever of Studio Liho die tekortkoming had kunnen en behoren te vermijden volgens de normale regels van oplettendheid. Bij Studio Liho is ook sprake van een toerekenbare tekortkoming als die voorkomen had kunnen worden als Studio Liho over de vereiste vakkennis en middelen had beschikt. Handelt de Opdrachtgever of Studio Liho laakbaar, dan heeft dit dezelfde gevolgen als een toerekenbare tekortkoming. De wederpartij van de partij aan wiens kant de toerekenbare tekortkoming zich voordoet, heeft het recht de opdracht op deze grond op te zeggen. Is schade ontstaan door de toerekenbare tekortkoming of laakbaar handelen, dan kan de schadelijdende partij een schadevergoeding eisen op grond van de bepalingen in hoofdstuk 7. 

8.4 Van overmacht is sprake als door feiten of omstandigheden, die niet aan een partij zijn te wijten, nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet gevraagd kan worden. Tevens is sprake van overmacht als zich feiten of omstandigheden voordoen die volgens de wet, rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting niet voor zijn rekening komen. Hieronder wordt in elk geval verstaan: ziekte(s), werkstakingen, verkeersstoornissen, brand, noodweer, terreur en oorlog. De partij aan wiens kant de overmacht zich voordoet, is bevoegd de opdracht op te zeggen. 

8.5 Van financieel onvermogen is sprake als de Opdrachtgever of Studio Liho surseance van betaling of schuldsanering heeft aangevraagd of in staat van faillissement is gesteld. Is er sprake van financieel onvermogen of zijn er redenen om aan te nemen dat de wederpartij zijn/haar verplichtingen niet (volledig) zal nakomen, dan kan de andere partij een schriftelijke 

verklaring eisen, waarin staat dat de wederpartij bereid en in staat is de opdracht voort te zetten. Als de opdracht wordt voortgezet, heeft de andere partij het recht genoegzame zekerheid te verlangen. Wordt de gevraagde verklaring of de verlangde zekerheid binnen een bepaalde termijn niet afgegeven, dan heeft de andere partij het recht de opdracht op deze grond op te zeggen. 

8.6 Van wijziging van een rechts- of samenwerkingsvorm is sprake als een partij haar rechtspersoonlijkheid verliest (zoals in geval van fusie) of besloten wordt tot ontbinding van de rechtspersoon. Doet zich zo’n situatie voor en ontleent de wederpartij aan die omstandigheid een redelijk belang, dan is de wederpartij bevoegd de opdracht op die grond op te zeggen. 

8.7 Door het overlijden van één van de partijen eindigt de opdracht niet. Wel geeft het de wederpartij en de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overledene het recht de opdracht op te zeggen. 

8.8 Is de opdracht toevertrouwd aan een bepaald persoon en raakt deze persoon arbeidsongeschikt of komt te overlijden, dan geeft dit de Opdrachtgever de bevoegdheid de opdracht op te zeggen. 

8.9 De opdracht wordt schriftelijk of per e-mail opgezegd, onder vermelding van de grond(en) van opzegging en de datum waarop de opzegging ingaat. De opzegging treedt niet eerder in werking dan nadat Studio Liho het bericht daarover heeft ontvangen. Na de opzegging zijn beide partijen verplicht alles te doen, na te laten en te gedogen dat met het oog op de redelijke belangen van de wederpartij van haar gevraagd mag worden. 

8.10 Wordt de opdracht opgezegd, dan dient de Opdrachtgever Studio Liho te betalen: 

a) het honorarium en de bijkomende kosten naar de stand van de werkzaamheden op het moment van opzegging en 

b) alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die Studio Liho ten tijde van de opzegging al is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht. 

8.11 Wordt de opdracht opgezegd door de Opdrachtgever op een grond die bij de Opdrachtgever ligt of zonder grond, dan is de Opdrachtgever verplicht een vergoeding te betalen van 50% van het (resterende) deel van de kosten die de Opdrachtgever verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de opdracht. Deze vergoeding is niet verschuldigd als wordt opgezegd op grond van overlijden of overmacht. 

8.12 Is de opdracht zonder grond opgezegd door de Opdrachtgever, of op een grond die bij de Opdrachtgever ligt, dan mag de Opdrachtgever het advies van Studio Liho slechts (laten) gebruiken na voorafgaande, schriftelijke toestemming van Studio Liho. 

8.13 Studio Liho kan voorwaarden verbinden aan haar toestemming, waaronder de betaling van een vergoeding en het recht om erop toe te zien dat het advies volgens haar bedoelingen wordt gebruikt. 

8.14 Is al een aanvang gemaakt met de uitvoering van het object dan mag de Opdrachtgever het advies ook zonder toestemming van Studio Liho gebruiken. Het bepaalde in 8.13 blijft van toepassing. 

8.15 Het gestelde bij de artikelen 8.11, 8.12, 8.13 en 8.14 geldt ook als Studio Liho heeft opgezegd op een grond gelegen bij de Opdrachtgever. 

8.16 Wordt de opdracht opgezegd door Studio Liho op een grond die bij Studio Liho ligt of zonder grond, dan strekt de betalingsverplichting van de Opdrachtgever op grond van artikel 8.10 niet verder dan voor zover de werkzaamheden en de kosten voor de Opdrachtgever van nut kunnen zijn. 

8.17 Het gestelde bij 8.16 geldt ook als de Opdrachtgever heeft opgezegd op een grond gelegen bij Studio Liho.

8.18 Ontbinding van een opdracht op andere gronden dan in hoofdstuk 8 van deze algemene voorwaarden genoemd is niet mogelijk, tenzij de Opdrachtgever een consument is. De bepalingen in hoofdstuk 8 over de gevolgen van opzegging zijn in dat geval ook van toepassing op de wettelijke ontbinding. 

 

9. Eigendoms- en auteursrecht van Studio Liho

9.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, komen toe aan Studio Liho. Kan een dergelijk recht slechts verkregen worden door een depot of registratie, dan is alleen Studio Liho hiertoe bevoegd. Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, rapporten en andere bescheiden die Studio Liho bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven haar eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever of aan derden. 

9.2 Studio Liho heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van haar werk zoals bedoeld in de Auteurswet, in de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen of in andere intellectuele wet- en regelgeving. 

9.3 Ook nadat Studio Liho toestemming heeft gegeven tot verwezenlijking, openbaarmaking of verveelvoudiging van haar werk, behoudt zij de volgende rechten: 

a) zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn/haar naam; b) zich te verzetten tegen een wijziging in het werk; 

c) zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, dat nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of goede naam van de maker of zijn/haar waarde in deze hoedanigheid. 

9.4 De Opdrachtgever is verplicht het object in overeenstemming met het advies en de bedoelingen van Studio Liho uit te voeren. Pas na overleg met Studio Liho kan hij hiervan afwijken. Studio Liho wordt door de Opdrachtgever in de gelegenheid gesteld zich ervan te overtuigen dat het object wordt uitgevoerd in overeenstemming met haar advies en bedoelingen. 

9.5 Studio Liho mag haar advies herhalen zolang de belangen van een eerdere Opdrachtgever zich hier niet tegen verzetten. 

9.6 De Opdrachtgever mag het advies alleen met toestemming (schriftelijk of per e-mail) van Studio Liho opnieuw gebruiken. In dat geval worden in overleg advieskosten vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de vergoeding voor het auteursrecht. 

 

10. Financiële bepalingen 

10.1 Het honorarium is de vergoeding die Studio Liho toekomt voor de geleverde 

werkzaamheden, exclusief de omzetbelasting. 

10.2 Onder bijkomende kosten vallen onder andere gemaakte reiskosten. 

10.3 Partijen leggen in de overeenkomst vast op welke wijze het honorarium van Studio Liho en de eventuele bijkomende kosten zijn geregeld. Dit kan zijn op basis van de door Studio Liho bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief, een vast bedrag of een andere tussen partijen overeengekomen maatstaf. 

10.4 Naast het honorarium is de Opdrachtgever de bijkomende kosten van Studio Liho verschuldigd die gemaakt worden bij vervulling van de opdracht. De Opdrachtgever dient deze kosten afzonderlijk te vergoeden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 

10.5 Als Studio Liho met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Studio Liho te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, als die verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van 

grondstoffen, lonen of andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 

10.6 Voor wijzigingen die Studio Liho moet uitvoeren die niet te wijten zijn aan een toerekenbare tekortkoming is de Opdrachtgever afzonderlijke kosten verschuldigd. Ook wijzigingen zoals genoemd in bepaling 4.10 of 4.12 die leiden tot wijziging van de werkzaamheden van Studio Liho, leiden in overleg tot herziening van de kosten. 

10.7 Wordt de opdracht vertraagd of onderbroken en is dit niet te wijten aan Studio Liho, dan is de Opdrachtgever verplicht Studio Liho het honorarium en de bijkomende kosten te vergoeden berekend naar de stand van het werk. 

10.8 Studio Liho factureert het honorarium en de eventuele bijkomende kosten volgens een overeengekomen betalingsschema, of bij gebreke daarvan in maandelijkse termijnen naar rato van de voortgang van de werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen. 

10.9 Studio Liho heeft het recht een eindfactuur in te dienen zodra de werkzaamheden zijn voltooid of de overeenkomst is opgezegd. 

10.10 De factuur van Studio Liho is gespecificeerd. Op verzoek van de Opdrachtgever wordt de factuur voorzien van de nodige bewijsstukken. 

10.11 Facturen van Studio Liho dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op rekeningnummer NL70KNAB0775112550 onder vermelding van het factuurnummer. 

10.12 Betaalt de Opdrachtgever niet tijdig en is dit niet toe te rekenen aan Studio Liho, dan is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Studio Liho heeft het recht het wettelijke rentepercentage over het niet betaalde bedrag in rekening te brengen met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken. 

10.13 Indien de Opdrachtgever een factuur niet tijdig betaalt, is Studio Liho gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten mits de Opdrachtgever schriftelijk is gemaand om alsnog binnen zeven dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. 

10.14 Voor de bepaling van hetgeen de Opdrachtgever aan Studio Liho verschuldigd is uit hoofde van de aan Studio Liho verstrekte opdrachten en/of de algemene voorwaarden is de boekhouding/administratie van Studio Liho bepalend. Dit behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever. 

10.15 Alle door Studio Liho gemaakte kosten om de factuur vergoed te krijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de Opdrachtgever. 

11. Toepasselijk recht en geschillen 

11.1 Op de opdracht tussen Opdrachtgever en Studio Liho is Nederlands recht van 

toepassing. 

 

12. Geldigheidsduur algemene voorwaarden 

De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 01-03-2024 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op- of na deze datum tot stand komen. 

Indien Studio Liho niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Studio Liho in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

bottom of page